Phần mềm ghi âm điện thoại Tansonic 2 line (Cắm cổng USB) TX2006U2A -

Phần mềm ghi âm điện thoại Tansonic 2 line (Cắm cổng USB) TX2006U2A

I.Phần mềm cho TX2006U1A, TX2006U2A (B), TX2006U4 và TX2006U8, TX2006U16_Đấu nối tiếp

 https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQZkFvWkprZWhYNzQ 

II.Phần mềm cho TX2006U2A (B), TX2006U4 và TX2006U8, TX2006U16_Đấu song song

 https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQMExIdGJGZkJEZGM 

III.Phần mềm TX2006U2A_E, TX2006U4A_E, TX2006U8A_E, TX2006U16A_E, T5U2, T5U4, T5U8, T5U16

 https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQZ0IwSFlVc084ZHM

IV.Phần mềm ghi âm Tansonic 4,8,16 cổng - Model TX2006P311 và TX2006P312

 https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQMlgwd3E5b2l3SzA 

Chia sẻ bài viết